Những khó khăn khi xây dựng chiến lược

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Chuyên gia sẽ là rõ những khó khăn trong quá trình xây dựng Chiến lược kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng ngay và luôn vào thực tiễn

Giới thiệu khóa học


Khóa học Miễn Phí của Thanhs

Nội dung khóa học

  • Bài 1: 127:25

Thông tin giảng viên

Trợ giảng Chuyên gia
18 học viên 4 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác